Friday, August 3, 2012

Mga Nutrisyon Na Mabuti Sa Katawan (Healthy Body)Gusto ninyo bang malaman kung anu-anong mga nutrisyon ang kailangan ng katawan para maging masigla at malusog. Ang mga nutrisyong ito ay nakatutulong din sa atin na makaiwas sa mga malulubhang karamdaman tulad ng sakit sa puso, cancer, osteoporosis atbp. Ito ang ilan sa mga nutrisyon na mabuti para healthy ang body:

Regular consumption of Omega-3 fatty acid is good for long life. Magagawang pahabain ang sariling buhay at magmukhang mas bata at masaya mula sa regular na pagkonsumo ng Omega 3 fatty acids.
Ayon sa pananaliksik, nagdudulot ng depresyon, agresibong pakiramdam at mood swing kapag kulang tayo sa Omega-3. Ang essential fatty acid naman na mula rito ay maaaring magtaboy ng mga karamdamang gaya ng sakit sa puso. Nakatutulong din ito para maging malinaw ang ating mata. Higit pa riyan, nakatutulong din ito sa pagbabawas ng ating timbang at pagpapanatili sa balat at buhok sa maayos na kondisyon. Ilan sa halimbawa ay ang oily fish tulad ng salmon, mackerel at sardines, flaxseeds at walnuts.

Vitamin D is needed to absorb calcium. Ang naturang bitamina ay nakatutulong sa katawan upang ma-absorb ang calcium na nagpapabuti sa maayos na kondisyon ng buto. Ang mga taong nagku-kulang sa Vitamin D at may malaking banta ng paglapit sa ilang uri ng cancer, osteoporosis, mental illness at sakit sa puso.
Mainam ang paglalaang ng oras sa unang sikat ng araw sa umaga. Ang oily fish at eggyolk ay mahusay na halimbawa.

Iron is needed for energy. Ang kakulangan sa iron ay may malaking epekto sa bilyong tao sa buong mundo kung saan mahalaga ito para mapalayo sa banta ng mababang enerhiya, pananakit ng ulo maging ng pagrupok ng mga kuko at maputlang kulay.
Ang red meat, manok, itlog at ang mabeberde at madadahong gulay at tinuyong prutas ay mahusay na halimbawa.

Vitamin B12 is healthy for red blood cells. Ang bitaminang ito ay kinakailangan para sa malusog na red blood cells at makatutulong upang mapanatiling malusog ang nervous system. Ang kakulangan sa Vitamin B12 ay maaaring magbunsod sa anemia, pagpalya ng memorya, mood swings, depresyon at maging Alzheimer’s disease. Ang bitamina na ito ay makukuha sa karne, itlog, at dairy produce.

Iodine is good for brain development. Ang kakulangan sa iodine ay nakaaapekto sa brain development ng mga hindi pa isinisilang na sanggol at mga bata. Nakapagpapataas din ito sa banta ng pagkalaglag ng sanggol. Mainam ang iodized salt, maging ng gatas, itlog, isda, seafood at seeweed.
Source: Bulgar credits to: No Problem ni Ms Myra

0 comments:

Post a Comment

ShareThis